ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

ดร.พอดี สุขพันธ์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ข่าวและประกาศของเว็บ

  ความภูมิใจของเรา

  by ดร.พอดี สุขพันธ์ -

  นายวิฑูรย์ อยู่ยั่งยืน ว่าที่มหาบัณฑิต ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้รับรางวัลครูดีและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เนื่องในวันครู ประจำปีพุทธศักราช 2566 #MBA #SSRU #GRADUATE #สวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงคราม ครั้งที่ 7

  by ดร.พอดี สุขพันธ์ -
  • การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนภายใต้วิถีชีวิตใหม่
  • 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • นำเสนอผลงานวิชาการ ในรูปแบบออนไลน์
  Attachment 001.jpg