ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

ดร.พอดี สุขพันธ์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ข่าวและประกาศของเว็บ

  การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงคราม ครั้งที่ 7

  by ดร.พอดี สุขพันธ์ -
  • การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนภายใต้วิถีชีวิตใหม่
  • 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • นำเสนอผลงานวิชาการ ในรูปแบบออนไลน์
  Attachment 001.jpg